ออกแบบ-วางระบบเครือข่าย Internet-Intranet

ออกแบบ-วางระบบเครือข่าย  Internet-Intranet ที่เหมาะสมให้กับองค์กร จำหน่ายอุปกรณ์ ด้านระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง